Nieudana Inwestycja?
Odzyskaj z Nami swoje pieniądze!
Pomagamy Inwestorom w odzyskiwaniu ich należności

O nas

Jesteśmy grupą osób specjalizujących się w prawie odszkodowawczym. W naszym zespole znajdują się w szczególności prawnicy posiadający bogate doświadczenie w obsłudze spraw odszkodowawczych. Na przestrzeni wielu lat obsłużyliśmy liczne grono klientów, którym przysługiwały roszczenia odszkodowawcze do towarzystw ubezpieczeniowych, banków i innych instytucji. Dzięki naszej pracy i determinacji do naszych klientów trafiły już dziesiątki milionów złotych. Obecnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy na skutek nietrafionych inwestycji – ponieśli wysokie straty, oferujemy możliwości odzyskania zainwestowanych przez nich środków i/lub uzyskania stosownej rekompensaty (odszkodowania).

Nasze atuty

  • doskonała znajomość przepisów prawa m.in. Kodeksu cywilnego, ustawy o obligacjach, o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prawa ubezpieczeniowego;
  • bogate doświadczenie w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi, dzięki któremu wiemy jakie metody działania i sposoby wykorzystywać w praktyce;
  • obsługujemy klientów z całego kraju również on-line (nie musisz więc wychodzić z domu, aby skorzystać z naszych usług);
  • profesjonalne i indywidualne podejście do każdego klienta;

Inwestycje w CondoHotele

CondoHotele to popularna w ostatnim czasie forma inwestowania w nieruchomości. Może polegać ona na tym, że inwestor staje się właścicielem lokalu hotelowego, którym zarządza ustalony podmiot. Inwestorzy mamieni są często obietnicami wysokich zysków z takiej inwestycji, które niekoniecznie muszą mieć potwierdzenie w przyszłości. Okazuje się bowiem, że nabyty pokój hotelowy (lokal) może nie mieć oczekiwanego „obłożenia” zwłaszcza w dobie np. koronawirusa, a tym samym może nie przynosić gwarantowanych zysków. Ponadto utrzymywanie lokalu wiąże się z generowaniem stałych kosztów, które należy ponosić, a w szczególności z obowiązkiem uiszczania wynagrodzenia na rzecz zarządcy hotelu. W niektórych przypadkach CondoHotel okazał się również na tyle ryzykownym przedsięwzięciem, że nie zostało ono zrealizowane np. hotel nie został wybudowany. Powyższe sytuacje mogą stawiać inwestora w dość skomplikowanym położeniu. Konieczna jest wówczas szczegółowa analiza całej dokumentacji inwestycyjnej, ustalenie podmiotów odpowiedzialnych oraz określenie na tej podstawie możliwych kierunków działania.

Inwestycje w obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, które emitowane są na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W ostatnich kilkunastu latach cieszyły się one dużym powodzeniem aż do afery tzw. GetBack. Mowa o wrocławskiej spółce windykacyjnej, która wyemitowała obligacje na ponad dwa miliardy złotych. Niestety na skutek ryzykowanych decyzji i błędnej polityce finansowej spółka popadła w poważne tarapaty i zaprzestała regulowania zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji. Sytuacja ta nadszarpnęła zaufanie inwestorów do firm emitujących obligacje. Fakt, iż emitent obligacji jest niewypłacalny nie oznacza jednak, iż nie ma żadnych narzędzi prawnych pozwalających na odzyskanie należności. W proces emisji i dystrubucji obligacji zaangażowani są bowiem różne podmioty, które mogą ponosić odpowiedzialność. Nie można również wykluczyć uchybień i odpowiedzialności odszkodowawczej za działalność emitentów obligacji po stronie państwa, które powinno sprawować nad nimi kontrolę publiczną.

Inwestycje udziałowe (crowdfunding)

Crodfunding to forma inwestowania polegająca na nabywaniu akcji/udziałów w spółce, która poprzez emisję zamierza pozyskać kapitał w celu sfinansowania określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Jest to stosunkowo nowa w Polsce forma inwestowania, ale jednocześnie obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia. Według dostępnych statystyk – niewielka liczba startupów, a te dominują wśród podmiotów pozyskujących kapitał poprzez crowdfunding – jest w stanie przetrwać na rynku i osiągnąć sukces. Jest to szczególnie ważne, bowiem nabywając akcje/udziały – stajemy się akcjonariuszem/udziałowcem w spółce, a zatem to, czy w przyszłości uzyskamy z tego tytułu korzyść – zależy jak potoczą się losy spółki i czy będzie ona dochodowa.

Stając się udziałowcem/akcjonariuszem spółki możemy jednak sprawować kontrolę nad jej działalnością i sprawdzać to, w jaki sposób jest zarządzana. Ponadto każda umowa, na podstawie której następuje nabycie akcji/udziałów musi być starannie przeanalizowana, aby skutecznie zabezpieczyć interes inwestora.

Inwestycje w polisolokaty

Polisolokaty to produkt łączący w sobie element ubezpieczenia z formą oszczędzania pieniędzy na przyszłość. Praktyka pokazała jednak, że jest on dla inwestorów bardzo niebezpieczny ze względu na liczne niekorzystne zapisy umowne stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Przede wszystkim warto zauważyć, że w przypadku rezygnacji z polisolokaty – klient był narażony na znaczną utratę zainwestowanych środków. Inwestor nie miał również gwarancji, że środki przez niego powierzone będą we właściwy sposób inwestowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a tym samym zapewniające mu w przyszłości odpowiednią stopę zwrotu. W ramach naszych działań możemy doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania nienależnie pobranych opłat przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jak również do pełnego odzyskania wszystkich zainwestowanych środków.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne

Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest z samej definicji od samego początku obciążona pewnym ryzykiem. Fundusze inwestycyjne w ramach swojej działalności muszą często podejmować trudne i odważne decyzje, które nie zawsze mogą przynieść oczekiwane efekty finansowe. Muszą jednak działać w sposób gospodarny, racjonalny i zawsze w interesie swoich klientów. W praktyce różnie z tym bywa. Inwestorzy nie zawsze otrzymują od funduszy pełną informację o wszystkich ryzykach. Odpowiedzialność za narażenie swoich klientów na straty finansowe mogą ponosić nie tylko fundusze inwestycyjne, ale także inne podmioty m.in. te, które uczestniczą w procesie dystrybucji produktów oferowanych przez fundusze czy też podmioty działające w charakterze depozytariusza aktywów funduszu inwestycyjnego.

Inwestycje pozostałe (np. kryptowaluty)

Katalog inwestycji, które można wymieniać nie jest wyczerpujący. Naszą pomoc i obsługę prawną możemy zaoferować wszystkim osobom, które na skutek decyzji o inwestycji poniosły straty finansowe. Do inwestycji tych można zaliczyć przykładowo:

  • złoto lub kamienie szlachetne
  • kryptowaluty
  • tokeny
  •  wino/whiskey
  •  sztuka

Jak działamy?

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie inwestycji, której dokonali. Nasze działania są ukierunkowane przede wszystkim na ustalenie wszystkich osób i podmiotów odpowiedzialnych za poniesione przez naszego klienta straty finansowe i odzyskanie jego należności.
Działamy w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo i gwarantujemy fachową reprezentację na każdym etapie sprawy tj. w postępowaniu przedsądowym i w postępowaniu sądowym.
Schemat współpracy z naszymi klientami przedstawia się w następujący sposób:

1) wstępna weryfikacja i analiza sprawy w oparciu o przedstawioną dokumentację i udzielone informacje
2) zawarcie umowy i udzielenie pełnomocnictwa
3) pełna analiza sprawy m.in. ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych, oszacowanie wysokości roszczeń
4) przeprowadzenie działań w celu odzyskania należności